INWESTUJESZ W FUNDUSZE AKCJI I OBLIGACJI?

Ogranicz ryzyko nastrojów giełdowych
dodając do portfela inwestycję w złoto.

Investor Gold Otwarty - najdłużej działający polski fundusz złota.

WARTO WIEDZIEĆ  O ZŁOCIE

Złoto od kilku tysięcy lat utrzymuje realną wartość majątku, szczególnie w dobie wszelkich kryzysów. Jest to jego podstawowa funkcja ekonomiczna. Dlaczego tak się dzieje? Złoto jest jednym z niewielu rodzajów inwestycji, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Jest walutą akceptowaną na każdym kontynencie, w każdym kraju,
w każdych warunkach.

Bezpieczna przystań

W czasie znaczących zawirowań politycznych na rynkach finansowych złoto zyskuje na wartości. Jest też jedynym z niewielu rodzajów inwestycji, która nie ma ryzyka niewypłacalności czy bankructwa. Z tego powodu kruszec traktowany jest jako „bezpieczna przystań” dla inwestorów.

 

 

Rosnący popyt

Historycznie najwięcej złota kupowane jest w celach inwestycyjnych i jubilerskich. W ostatnich dekadach wzrasta jednak rola złota w zastosowaniach przemysłowych, m.in. elektronice i medycynie.

 

 

Przechowywanie wartości

Podaż złota jest ograniczona. Nie można jej zwiększyć na życzenie, jak dzieje się to w przypadku dodruku pieniądza. Z tego względu kruszec
w dłuższym terminie uważany jest za jedną
z najlepszych metod zabezpieczenia wartości przez inflacją lub dewaluacją.

 

 

Ważny element
systemu walutowego

Złoto już ponad 2700 lat temu było podstawą systemów monetarnych. Również obecnie złoto stanowi znaczną część rezerw walutowych wielu krajów (w tym większości najbardziej rozwiniętych),
a w ostatnich latach banki centralne skupowały około 20% rocznego wydobycia kruszcu.

 

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Zmiany kursu złota nie są powiązane ze zmianami cen innych klas aktywów. Z tego powodu kruszec uważany jest za ważny element dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Mimo, że cena złota może być zmienna w krótkim okresie, to kruszec zawsze utrzymywał swoją wartość w długim okresie.

 

 

Płynność

Instrumenty finansowe bazujące na złocie należą do najpłynniejszych aktywów. W każdej chwili możesz łatwo wpłacać i wypłacać środki z subfunduszu. Po prostu skorzystaj z wygody, jaką daje Investor Online.

 

 

Stopy zwrotu na rynku złota na tle wybranych aktywów: obligacje, akcje, surowce.

Bony - rentowność polskich 52-tyg bonów skarbowych o terminie zapadalności na koniec danego roku; Bony USA - rentowność krótkoterminowych bonów skarbowych rządu USA; WIG20 - akcje polskie; S&P500 - akcje amerykańskie; Złoto - gold spot (XAUUSD); Miedź, Ropa - kontrakty futures.

Potrzebujesz tylko 100 zł by zacząć inwestycję,
kolejne wpłaty to tylko 50 zł.

DLACZEGO FUNDUSZ A NIE SZTABKA?

Sztabka

Investor Gold Otwarty

Inwestycja w złoto fizyczne wiąże się z koniecznością zainwestowania znaczących kwot. Koszt 1 gr złota rośnie wraz ze spadkiem wagi kupowanej sztabki, czyli im mniej inwestujesz w fizyczne złoto tym większa strata na początku inwestycji.

W Investor Gold Otwarty inwestujesz dowolne kwoty, nie mniejsze niż 100 złotych na początek i nie mniejsze niż 50 złotych dla kolejnych wpłat. Wartość jednostki jest niezależna od wpłacanej kwoty.

Gdzie trzymać złoto fizyczne?:

  • w banku (koszt wynajęcia skrytki)
  • u sprzedającego (prowizja za przechowywanie i ryzyko upadłości)
  • w domu (złodziej tylko na to czeka)
  • w sejfie (ile kosztuje dobry sejf?)
  • zakopane w ogródku (bez komentarza)

W Investor Gold Otwarty inwestujesz dowolne kwoty, nie mniejsze niż 100 złotych na początek i nie mniejsze niż 50 złotych dla kolejnych wpłat. Wartość jednostki jest niezależna od wpłacanej kwoty.

Kupujesz sztabkę i jutro chcesz ją sprzedać – różnica pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu może wynieść nawet 10-15%, czyli gdy ją otrzymasz to od razu jest warta mniej niż za nią zapłaciłeś.

Dziś kupujesz jednostkę uczestnictwa a jutro sprzedajesz? Jeśli zrobisz to przez Investor Online nie pobierzemy opłaty manipulacyjnej przy zakupie i umorzeniu, a cały zysk jest Twój (po uwzględnieniu podatku)

Uważaj, co kupujesz – sztabka sztabce nie równa. Musisz zwracać uwagę na próbę, czyli „zawartość złota w złocie” - im wyższa próba tym mniej zanieczyszczeń zawiera sztabka.

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa podąża za zmianą wartości czystego kruszcu. To nie Ty martwisz się o czystość złota, tylko sprawdzasz wynik swojej inwestycji.

Inwestycja w złoto fizyczne wiąże się z ryzykiem walutowym. Zysk wynikający ze wzrostu notowań złota w USD może zostać stracony w wyniku umocnienia PLN względem USD.

Investor Gold Otwarty stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego. Zmiana wartości złotówki nie wpływa na wyniki inwestycji.

Inwestycja w złoto fizyczne należy do mało płynnych form inwestycji.

Investor Gold Otwarty zapewnia płynność. Środki z odkupienia wpływają na rachunek Uczestnika po kilku dniach od dnia złożenia zlecenia.

O FUNDUSZU

Minimalny sugerowany horyzont inwestycji - 5 lat

STRUKTURA AKTYWÓW

Lokatami subfunduszu są przede wszystkim tytuły uczestnictwa funduszy źródłowych. Ich aktywa z kolei są inwestowane w sztabki lokacyjne na rachunkach powierniczych, certyfikaty na złoto oraz transakcje terminowe i opcyjnie, a także w akcje spółek wydobywczych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów w jednostki uczestnictwa emitowane przez subfundusz zagraniczny Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus. Subfundusz może lokować do 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (P-&nbspETC) emitowane przez Source Physical Markets plc . i w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc.

 

 

SYNTETYCZNY WSKAźNIK RYZYKA I ZYSKU

PROFIL INWESTORA

Subfundusz skierowany jest do osób chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, których wartość uzależniona jest od cen metali szlachetnych oraz akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Z uwagi na wysokie ryzyko inwestycyjne subfundusz jest nieodpowiedni dla inwestorów nieakceptujących dużych, okresowych wahań wartości tytułów uczestnictwa funduszy źródłowych związanych z koncentracją aktywów na rynku metali szlachetnych i spółek wydobywczych z tego sektora.

 

 

Investors TFI S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, oraz nie są tożsame z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględniają pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.